Quy hoạch ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2030

uy hoạch ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2030: Chú trọng liên kết “Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2020, có tính đến năm 2030” có 10 nhóm sản phẩm, gồm: phân bón; thuốc bảo vệ thực vật; hóa dầu; hóa chất cơ bản; điện [...]